Zuzana Chochulová

Téma: Odložená daň z príjmov (odložená daňová pohľadávka, odložený daňový záväzok) za rok 2022

Kto je povinný počítať odloženú daň z príjmov? Ako táto daň vzniká? Aké povinnosti z výpočtu dane vyplývajú? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku..

Opatrenie MF SR zo 16. decembra, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovnej osnove pre podnikateľov účtujúcich v sústave podvojného účtovníctva (ďalej len „postupy účtovania“) ustanovuje, že je potrebné oddeliť:

 • daň z príjmov z bežného účtovného obdobia, a 
 • daň z príjmov, ktorá je odložená do budúcich účtovných období a zdaňovacích období (ďalej len „odložená daň“).

V účtovníctve mikro účtovnej jednotky sa o odloženej dani z príjmov neúčtuje.

Malá a veľká spoločnosť s povinnosťou audit má povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov podľa § 10 postupy účtovania.

Daň z príjmov je súčasťou nákladov účtovnej jednotky.

Odložená daňová pohľadávka sa vzťahuje na:

a) odpočítateľné dočasné rozdiely,

b) možnosť umorovať daňovú stratu v budúcnosti, ktorou sa rozumie možnosť odpočítať daňovú stratu od základu dane v budúcnosti,

c) možnosť previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Odložený daňový záväzok sa vzťahuje na zdaniteľné dočasné rozdiely

Mikro účtovná jednotka v roku 2023 (za rok 2022)

Mikro účtovnou jednotkou je:

 • obchodná spoločnosť,
 • družstvo,
 • fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva,
 • pozemkové spoločenstvo,

ak tieto podnikateľské účtovné jednotky neprekročili dve z troch nasledovných podmienok:

 • suma majetku brutto  je350 000 eur,
 • suma čistého obratu je 700 000 eur,
 • priemerný počet pracovníkov je10.

Ak účtovná jednotka, ktorá vznikla spĺňa podmienky mikro účtovnej jednotky, nie je povinná to oznámiť daňovému úradu.

Mikro účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74.

Tieto účtovné jednotky majú zopár výnimiek oproti malým a veľkým účtovným jednotkám:

 • nemajú povinnosť oceňovať majetok reálnou hodnotou (§ 25 ods.7 zákona o účtovníctve),
 • nemajú povinnosť oceňovať cenné papiere a podiely metódou vlastného imania (§ 14 ods.19 postupov účtovania)
 • nemajú povinnosť účtovania o odloženej dani (§ 10 Postupov účtovania(Opatrenie MF SR č.23054/2002-92),
 • nemusia časovo rozlišovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady medzi dvomi účtovnými obdobia (par.56 ods.14),
 • nemôžu zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.

Malá a veľká účtovná jednotka v roku 2023 (za rok 2022)

Malá účtovná jednotka je tá účtovná jednotka, ktorá spĺňa dve z týchto podmienok:

 • suma majetku brutto  je od 350 000 eur do 4 000 000 eur,
 • suma čistého obratu  je od 700 000 eur do 8 000 000 eur
 • priemerný počet pracovníkov je od 10 do 50.

Veľká účtovná jednotka je tá, ktorej limity presiahli:

 • suma majetku brutto  je viac ako 4 000 000 eur,
 • suma čistého obratu  je viac ako 8 000 000 eur
 • priemerný počet pracovníkov je viac ako 50.

Ako vyčísliť splatnú a odloženú daň z príjmov za rok 2022

Zo základu dane sa vypočíta daň z príjmov podľa osobitného predpisu (osobitným predpisom je zákon o dani z príjmov 496/2022 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č.595/2003 Z.z. o dani z príjmov, ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Odložená daň z príjmov a účtuje pri:

 1. dočasných rozdielov medzi účtovnou hodnotou majetku a účtovnou hodnotou záväzkov vykázanou v súvahe a ich daňovou základňou,
 2. možnosti umorovať daňovú stratu v budúcnosti, t.j. účtovná jednotka si túto stratu v budúcnosti od základu dane odpočíta,
 3. možnosti previesť nevyužité daňové odpočty a iné daňové nároky do budúcich období.

Daňová základňa pre účtovanie o odloženej dani z príjmov je hodnota majetku a hodnota záväzkov zistená podľa osobitného predpisu. Osobitným predpisom je zákon o dani z príjmov.

Postupy účtovania definujú tieto rozdiely v hodnote majetku a záväzkov, ktoré sa vstupujú do daňovej základne:

 1. účtovná hodnota dlhodobého hmotného majetku je vyššia/nižšia než je jeho daňová základňa. Postupy uvádzajú konkrétne rozdiel medzi účtovnou zostatkovou cenou dlhodobého majetku, a zostatkovou cenou podľa zákona o dani z príjmov,
 2. účtovná hodnota pohľadávky je vyššia/nižšia než je jej daňová základňa, príkladom je pohľadávka z úrokov, ktoré budú zdanené po ich inkase,
 3. účtovná hodnota zásob je nižšia ako ich daňová základňa, čo sa môže prejaviť tvorbou opravnej položky k zásobám a tento rozdiel medzi účtovnou hodnotou a daňovou základňou bude v budúcnosti daňovo uznaný,
 4. účtovná hodnota záväzku je vyššia ako je jeho daňová hodnota, napríklad záväzky daňovo uznané až po ich zaplatení.

Sadzba dane použitá pre výpočet odloženej dane z príjmov pre rok 2022

Na účely účtovania pri výpočte odloženej daňovej pohľadávky a odloženom daňovom záväzku sa použijú sadzby dane z príjmov, u ktorých sa predpokladá, že budú platiť v tom období, v ktorom bude odložená daňová pohľadávka vyrovnaná alebo odložený daňový záväzok uplatnený. Ak táto sadzba dane z príjmov nie je známa, použije sa sadzba dane z príjmov platná v nasledujúcom účtovnom období.

Pred zaúčtovaním dane z príjmov odloženej do budúcich účtovných období sa pri zmene sadzby dane z príjmov prepočíta zostatok účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka novou sadzbou dane z príjmov a rozdiel sa účtuje podľa charakteru na ťarchu alebo v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov.

Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vzniknutý v predchádzajúcich účtovných obdobiach, v ktorých by sa účtoval s vplyvom na výsledok hospodárenia, sa k prvému dňu účtovného obdobia, v ktorom sa účtuje prvýkrát o odloženej dani podľa odseku 4, účtuje na ťarchu účtu alebo v prospech účtu 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo 429 – Neuhradená strata minulých rokov so súvzťažným zápisom na účet 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

K odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu k majetku a záväzku sa neúčtuje ani odložená daňová pohľadávka ani odložený daňový záväzok pri prvotnom zaúčtovaní majetku alebo záväzku v účtovníctve, ak v čase prvotného zaúčtovania nemá tento účtovný prípad vplyv ani na výsledok hospodárenia ani na základ dane a zároveň nejde o účtovný prípad vznikajúci u kupujúceho pri kúpe podniku alebo časti podniku, u prijímateľa vkladu pri vklade podniku alebo časti podniku alebo u nástupníckej účtovnej jednotke pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení. K tomuto odpočítateľnému dočasnému rozdielu a zdaniteľnému dočasnému rozdielu sa odložená daňová pohľadávka a odložený daňový záväzok neúčtujú ani v nasledujúcich účtovných obdobiach.

Účtovanie goodwillu a záporného goodwillu pri  o odloženej dani z príjmov

nevzťahuje v roku 2022

Účtovanie o odloženej dani sa nevzťahuje na goodwill alebo záporný goodwill pri jeho prvotnom zaúčtovaní.

Účtovanie o odloženej dani sa vzťahuje na dočasný rozdiel ku goodwillu alebo zápornému goodwillu, ktorý vznikol po jeho prvotnom zaúčtovaní, napríklad z dôvodu rôznych daňových odpisov a účtovných odpisov, ak pri prvotnom účtovaní goodwillu alebo záporného goodwillu nevznikol dočasný rozdiel.

Účtovanie o dani z príjmov – splatnej a odloženej za rok 2022

V zmysle postupov účtovania je daň z príjmov splatná aj odložená účtovaná v účtovnej skupine 59 – Dane z príjmov.

Splatná daň z príjmov sa účtuje na ťarchu účtov 591- Splatná daň z príjmov a v prospech účtu 341- Daň z príjmov.

Povinnosť účtovať o odloženej dani z príjmov vzniká len pri účtovných jednotkách, ktoré majú povinnosť odloženú daň z príjmov účtovať.

Ostatné účtovné jednotky, ktoré túto povinnosť nemajú, sa môžu pre účtovanie odloženej dane z príjmov rozhodnúť a ustanoviť v internej smernici.

Ak by účtovná jednotka už nemala povinnosť účtovať o odloženej dane z príjmov, účet 481- Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka sa zaúčtuje opačným zápisom , ako sa účtovala jej tvorba so súvzťažným zápisom na účet:

 • 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov, alebo
 • 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov alebo na účet 429 – Neuhradená strata minulých rokov, ak sa tvorba účtovala na účet 592- Odložená daň z príjmov.

O odloženom daňovom záväzku sa účtuje na ťarchu účtu 592 – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom v prospech účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

O odloženej daňovej pohľadávke sa účtuje v prospech účtu 592 – Odložená daň z príjmov so súvzťažným zápisom na ťarchu účtu 481 – Odložený daňový záväzok a odložená daňová pohľadávka.

Pri účtovných prípadoch, ktoré sa neúčtujú ako náklad alebo výnos, ale priamo v prospech alebo na ťarchu účtov vlastného imania, napríklad:

 • na účte 414 – Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov,
 • 416 – Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení,
 • 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov,
 • 429 – Neuhradená strata minulých rokov,

sa aj odložená daň z príjmov účtuje priamo na ťarchu alebo v prospech týchto účtov vlastného imania.

Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vznikajúci pri vklade podniku alebo jeho časti sa u prijímateľa vkladu účtujú so súvzťažným zápisom na účet 015 – Goodwill. Odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok vznikajúci pri kúpe podniku alebo časti podniku u kupujúceho sa účtuje so súvzťažným zápisom na účet 015 – Goodwill.

Do daňovej základne vchádzajú tieto prípady:

Do r. 100 daňového priznania odložená daňová pohľadávka alebo odložený daňový záväzok nevstupujú do riadku 100 dane z príjmov právnických osôb.