Zuzana Chochulová

Ako bude vyzerať účtovná závierka za rok 2022, ktorú je potrebné podať v roku 2023? Aké zmeny sú vo výkazoch účtovnej závierky, a s akými lehotami treba počítať v roku 2023? Sú nejaké špecifiká v účtovnej závierke pri podávaní daňového priznania odkladom k 30.6.2023? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku.

Účtovná závierka sa zostavuje uzatvorením účtovných kníh. Zostavuje sa ako:

 • riadna účtovná závierka,
 • mimoriadna účtovná závierka.

Osobitný typ účtovnej závierky je priebežná účtovná závierka, ktorá sa vykonáva, ak tak ustanovuje osobitný predpis. Pri zostavovaní priebežnej účtovnej závierky sa neuzavrú účtovné knihy.

Účtovná jednotka – fyzická osoba podnikateľ účtujúca v jednoduchom alebo podvojnom účtovníctve účtovnú závierku neschvaľuje a tým nepodáva ani oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky. 

Kto je povinný viesť účtovníctvo v sústave jednoduchého účtovníctva?

V sústave jednoduchého účtovníctva môžu účtovať

 • fyzická osoba a  zahraničná fyzická osoba, ktoré podnikajú alebo vykonávajú inú samostatnú zárobkovú činnosť, ak preukazujú svoje výdavky vynaložené na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov na účely zistenia základu dane z príjmov podľa osobitného predpisu,
 • občianske združenie, jeho organizačné jednotky, ak konajú vo svojom mene,
 • organizačné zložky Matice slovenskej, ktoré majú právnu subjektivitu,
 • združenia právnických osôb,
 • spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov,
 • neinvestičné fondy,
 • poľovnícke organizácie,
 • neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby; ak nepodnikajú a ak ich príjmy nedosiahli v predchádzajúcom účtovnom období 200 000 eur, ak nie sú subjektom verejnej správy,
 • cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu; ak nepodnikajú.

Zahraničné fyzické osoby a slovenských fyzických osôb môžu viesť aj daňovú evidenciu podľa osobitného predpisu, ktorým je zákon o dani z príjmov č. 595/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“).

Slovenská fyzická osoba je fyzická osoba, ktorá má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, môžu účtovať v jednoduchom účtovníctve pre neziskové organizácie v prípade, že nepodnikajú. Ak by podnikali, musia viesť podvojné účtovníctvo pre neziskové organizácie. Cirkev a náboženská spoločnosť, ich orgány a cirkevné inštitúcie, ktoré majú právnu subjektivitu, môžu viesť jednoduché účtovníctvo pre neziskové organizácie aj vtedy, ak sú príjemcom dotácii (grantov) zo štátneho rozpočtu.

Ostatné účtovné jednotky musia účtovať v sústave podvojného účtovníctva, okrem tých, ktoré nemusia viesť ani jednoduché a podvojné uvedené nižšie.

Kto nemusí viesť jednoduché ani podvojné účtovníctvo vôbec?

Je to fyzická osoba, daňovník, ktorý sa rozhodol k dosiahnutým príjmom uplatniť paušálne (60% výdavky). Neuplatňuje si teda preukázateľné vynaložené výdavky na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov. Títo daňovníci sa nepovažujú za účtovnú jednotku, a nie sú povinní viesť účtovníctvo.

Ďalším príkladom môže byť nezisková organizácia, ktorá nepodniká, ak jej príjmy v prechádzajúcom účtovnom období nedosiahli 200 000 eur. Akonáhle by však v niektorom roku boli tieto príjmy nad 200 000 eur za účtovné obdobie, od nasledovného účtovného obdobia je potrebné viesť účtovníctvo pre neziskové organizácie.

Účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve v roku 2023 (za rok 2022)

Účtovná závierka sa zostavuje z údajov:

 • peňažného denníka,
 • knihy pohľadávok,
 • knihy záväzkov,
 • pomocných kníh,
 • z výsledkov inventarizácie majetku a záväzkov.

Účtovná závierka v sústave jednoduchého účtovníctva okrem všeobecných náležitosti  obsahuje:

 • výkaz o príjmoch a výdavkoch,
 • výkaz o majetku a záväzkoch.

Ak účtovná jednotka, podnikateľ začal podnikať v roku 2022, zostavuje v roku 2023 prvú účtovnú závierku, vo výkaze o majetku a záväzkoch neuvádza údaje za predchádzajúce účtovné obdobie.

Rovnako je to aj v prípade, že v roku 2022 ide o podnikateľa, ktorý prechádza z podvojného účtovníctva na jednoduché účtovníctvo, neuvádza za vo výkaze o majetku a záväzkoch údaje za predchádzajúce účtovné obdobie.

Účtovná závierka obsahuje všeobecné náležitosti

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky;
 • právnické osoby uvedú sídlo,
 • fyzické osoby uvedú miesto podnikania,
 • identifikačné číslo, ak ho má účtovná jednotka pridelené,
 • deň, ku ktorému sa zostavuje,
 • deň jej zostavenia,
 • obdobie, za ktoré sa zostavuje,
 • iné údaje uvedené na úvodnej strane účtovnej závierky ustanovené opatrením ministerstva,
 • podpisový záznam štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky alebo podpisový záznam fyzickej osoby (podľa § 1 ods. 1 písm. a) tretieho bodu zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov – ďalej len „zákon o účtovníctve“).

Lehoty na podanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2023

(za rok 2022)

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je ustanovená v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V tomto prípade je potrebné brať do úvahy usmernenie práve tohto osobitného predpisu, ktorým je zákon o dani z príjmov č. 595/2033 Z.z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý stanovuje, že účtovná závierka má zostavená ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania je povinnosť uložiť účtovnú závierku do Registra účtovných závierok.

Účtovná závierka za obdobie od 1.1.2022 do 31.12.2022, sa zostaví k 31.12.2022. V lehote do 31.3.2023 sa podá účtovná závierka v jednoduchom účtovníctve osobitne a osobitne daňové priznanie k dani z príjmov. Pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania sa táto lehota predlžuje spolu s daňovým priznaním do 30.6.2023.

Podávanie účtovnej závierky v jednoduchom účtovníctve v roku 2023

(za rok 2022)

Vzor účtovnej závierky vrátane vysvetliviek je uvedený v prílohe  Opatrenia MF SR číslo MF/27076/2007-74.

Aktuálne je na stránke finančnej správy zverejnené tlačivo platné aj pre účtovné závierky za rok 2022 podávané v roku 2023 označené ako UZFOv14 Účtovná závierka v JÚ (účinná od 31.12.2014).

Účtovná závierka nie je prílohou daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby.

Zostavenú účtovnú závierku predkladá účtovná jednotka miestne príslušnému daňovému úradu v termíne na podanie daňového priznania.

Na zostavenej účtovnej závierke musí byť pripojený podpisový záznam, keď sa podáva účtovná závierka v listinnej podobe. Pri ukladaní účtovnej závierky v elektronickej podobe sa podpisový záznam neuvádza, podpis je cez portál finančnej správy.

Účtovná závierka podnikateľa fyzickej osoby je uložená v neverejnej časti registra.

Prechod z jednoduché na podvojné účtovníctvo –účtovnej závierka

v podvojnom účtovníctve v roku 2023 (za rok 2022)

Právnické osoby majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Ak by sa fyzická osoba, podnikateľ, vedúci jednoduché účtovníctvo rozhodol v roku 2022, že bude účtovať v sústave podvojného účtovníctva, je povinný zostaviť na konci roka účtovné výkazy viažuce sa na podvojné účtovníctvo. V Súvahe, Výkaze ziskov a strát a Poznámkach vykáže bežné obdobie (rok 2022).Bezprostredne predchádzajúce obdobie však nevykáže v týchto výkazoch, nakoľko zostavoval závierku v systéme jednoduchého účtovníctva.

Prechod z jednoduchého účtovníctva na podvojné a naopak upravuje Opatrenie Ministerstva financií SR č. 21 378/2003-92 v znení neskorších predpisov.