Zuzana Chochulová

Ako bude vyzerať účtovná závierka za rok 2022, ktorú je potrebné podať v predĺženej lehote do 30.6. 2023? Aké zmeny sú vo výkazoch účtovnej závierky, a s akými lehotami treba počítať v roku 2023? Tieto odpovede nájdete nižšie v článku..

V sústave podvojného účtovníctva tvorí účtovnú závierku:

 • Súvaha,
 • Výkaz ziskov a strát,
 • Poznámky.

Účtovná závierka sa zostavuje uzatvorením účtovných kníh. Zostavuje sa ako:

 • riadna účtovná závierka,
 • mimoriadna účtovná závierka.

Priebežná účtovná závierka sa zostavuje podľa osobitného predpisu, pri jej zostavovaní sa neuzatvárajú účtovné knihy.

 • V podmienkach Slovenskej republiky sa podáva aj účtovná závierka podľa IFRS, ktorú zostavujú vybrané účtovné jednotky
 • Účtovné jednotky, ktoré sú obchodnou spoločnosťou a najmenej dve po sebe nasledujúce účtovné obdobia spĺňajú aspoň dve z troch zákonom určených podmienok.

Týmito podmienkami sú:

 • suma majetku presiahla 170 000 000 eur,
 • čistý obrat presiahol 170 000 000 eur,
 • priemerný prepočítaný počet zamestnancov je 2000.

Účtovnú závierku upravuje Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 z 19. júla 2002 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem.

Lehoty na podanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2023 (za

rok 2022) zostavenej v predĺženej lehote do 30.6.2023

Lehota na zostavenie účtovnej závierky je ustanovená v zákone č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve (ďalej len „zákon o účtovníctve“) najneskôr do 6 mesiacov po skončení účtovného obdobia, ak osobitný predpis neustanovuje inak. V tomto prípade je potrebné brať do úvahy usmernenie práve tohto osobitného predpisu, ktorým je zákon o dani z príjmov č. 595/2033 Z.z. (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktorý stanovuje, že účtovná závierka má zostavená ku koncu zdaňovacieho obdobia a v termíne na podanie daňového priznania je povinnosť uložiť účtovnú závierku do Registra účtovných závierok.

Spoločnosť môže mať ako účtovné obdobie kalendárny rok alebo hospodársky rok.

Ak má spoločnosť kalendárny rok, t. j. od 1.1.2022 do 31.12.2022, zostaví účtovnú závierku k 31.12.2022.Pri podaní odkladu na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2023 sa účtovná závierka ukladá tiež do 30.6.2023.

Ak ide o spoločnosť, ktorá má hospodársky rok napríklad od 1.5.2022 do 30.4.2023, zostaví závierku k 30.4.2023. V tomto prípade je možné požiadať o odklad – predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 31.7.2023. V tejto lehote zasiela účtovnú závierku spolu s daňovým priznaním cez portál finančnej správy.

Mikro účtovná jednotka v roku 2023 (za rok 2022) zostavená v predĺženej

lehote do 30.6.2023

Mikro účtovnou jednotkou je:

 • obchodná spoločnosť,
 • družstvo,
 • fyzická osoba účtujúca v sústave podvojného účtovníctva,
 • pozemkové spoločenstvo,

ak tieto podnikateľské účtovné jednotky neprekročili dve z troch nasledovných podmienok:

 • suma majetku brutto  je350 000 eur,
 • suma čistého obratu je 700 000 eur,
 • priemerný počet pracovníkov je10.

Ak účtovná jednotka, ktorá vznikla spĺňa podmienky mikro účtovnej jednotky, nie je povinná to oznámiť daňovému úradu.

Mikro účtovné jednotky zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/15464/2013-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/18008/2014-74.

Tieto účtovné jednotky majú zopár výnimiek oproti malým a veľkým účtovným jednotkám:

 • nemajú povinnosť oceňovať majetok reálnou hodnotou (§ 25 ods.7 zákona o účtovníctve),
 • nemajú povinnosť oceňovať cenné papiere a podiely metódou vlastného imania (§ 14 ods.19 postupov účtovania)
 • nemajú povinnosť účtovania o odloženej dani (§ 10 Postupov účtovania(Opatrenie MF SR č.23054/2002-92),
 • nemusia časovo rozlišovať nevýznamné a stále sa opakujúce účtovné prípady medzi dvomi účtovnými obdobia (par.56 ods.14),
 • nemôžu zostavovať účtovnú závierku podľa IFRS.

Malá a veľká účtovná jednotka v roku 2023 (za rok 2022) zostavená

v predĺženej lehote do 30.6.2023

Malá účtovná jednotka je tá účtovná jednotka, ktorá spĺňa dve z týchto podmienok:

 • suma majetku brutto je od 350 000 eur do 4 000 000 eur,
 • suma čistého obratu je od 700 000 eur do 8 000 000 eur
 • priemerný počet pracovníkov je od 10 do 50.

Veľká účtovná jednotka je tá, ktorej limity presiahli:

 • suma majetku brutto je viac ako 4 000 000 eur,
 • suma čistého obratu je viac ako 8 000 000 eur
 • priemerný počet pracovníkov je viac ako 50.

Podávanie účtovnej závierky v podvojnom účtovníctve v roku 2023 (za

rok 2022) zostavená v predĺženej lehote do 30.6.2023

Účtovné jednotky, ktoré sú zriadené na podnikanie a účtujú podľa „slovenských“ postupov účtovania, idú zostavovať účtovné závierky a elektronicky ich ukladať do Registra účtovných závierok cez portál finančnej správy Slovenskej Republiky k 31.12.2022.

Účtovné jednotky, ktoré sú zriadené na podnikanie a účtujú podľa „slovenských“ postupov účtovania, idú zostavovať účtovné závierky a elektronicky ich ukladať do Registra účtovných závierok cez portál finančnej správy Slovenskej Republiky k 31.12.2022.

Na akých tlačivách v elektronických formulároch je povinné podať účtovnú závierku pre sústavu podvojného účtovníctva?

Ak ide o spoločnosť, ktorá je mikro účtovnou jednotkou, je potrebné použiť elektronický formulár označený ako „UZMUJv14 – Účtovná závierka mikro účtovnej jednotky (účinná od 31.12.2014)“

https://www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/katalog-danovych-a-colnych/katalog-formularov

Pre malé a veľké účtovné jednotky je to formulár „UZPODv14 – Účtovná závierka podnikateľov v PÚ – malá a veľká účtovná jednotka (účinná od 31.12.2014).

Účtovné jednotky – občianske združenia, ktoré majú povinnosť podať daňové priznanie, idú zostavovať a elektronicky ukladať do registra účtovných závierok účtovné závierky na formulári „UZNUJv21 – Účtovná závierka neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva (platná 1.1.2022).

Zmenou vo výkazoch pre neziskové organizácie je, že po minulé roky mali možnosť vyplniť na portáli finančnej správy v tlačive, len titulnú stranu a do prílohy vložiť výkazy účtovnej závierky. Od 1.1.2022 je v platnosti nové, vyššie spomenuté tlačivo, kde sa v štruktúrovanej forme uvádzajú všetky položky účtovnej závierky už priamo v spomenutom formulári, a netreba vkladať tieto výkazy formou prílohy.

Účtovná závierka zostavená podľa IFRS tvorí jeden celok; neoddeliteľnými súčasťami sú:

· výkaz o finančnej situácii,

· výkaz komplexného výsledku hospodárenia,

· výkaz o zmenách vo vlastnom imaní,

· výkaz Cash-Flow,

· poznámky so zhrnutím uplatňovaných účtovných zásad a iné vysvetľujúce poznámky.

Účtovná závierka má aj všeobecné náležitosti, ktoré ak nie sú správne vyplnené, ani po výzve daňového úradu, tak sa takáto účtovná závierka považuje za nedoručenú.(§ 23 ods.5 zákona o účtovníctve).

Medzi všeobecné náležitosti účtovnej jednotky patrí:

 • obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky,
 • IČO, ak má účtovná jednotka pridelené,
 • deň ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka,
 • deň zostavenia,
 • obdobie za ktoré sa zostavuje ,
 • ďalšie údaje, ktoré sú ustanovené postupmi účtovania.

Obsahové vymedzenie výkazov účtovnej závierky v roku 2023 (za rok 2022)

zostavená v predĺženej lehote do 30.6.2023

Malé ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/23378/2014-74 znení opatrenia MF SR č. MF/19927/2015-74.

Veľké ÚJ zostavujú účtovnú závierku podľa Opatrenia MF SR č. MF/23377/2014-74 v znení opatrenia MF SR č. MF/19926/2015-74.

Poznámky ako súčasť účtovnej závierky v roku 2023 (za rok 2022) zostavená

v predĺženej lehote do 30.6.2023

V rámci účtovnej závierky Súvaha a Výkaz ziskov a strát pre jednotlivé typy účtovných jednotiek majú presne vymedzenú štruktúru, akou sa vykazuje majetok, záväzky, vlastné imanie, náklady, výnosy a výsledok hospodárenia.

Inak je to pri Poznámkach, kde je požiadavka, aby sa informácie uvádzali podľa významnosti.

Poznámky sa zostavujú tak, aby informácie v nich uvedené boli užitočné, významné. Je potrebné informácie poskytovať zrozumiteľne, porovnateľne a spoľahlivo. Významnejšie informácie sa uvádzajú samostatne, menej vyznanejšie je možné zoskupovať.

Metodika Finančnej správy uvádza, že je potrebné, aby informácie v Poznámkach vyjadrovali ekonomickú realitu a podstatu príslušných transakcií, či dohôd.

Účtovné jednotky musia poznámky vypracovať samostatne podľa požiadaviek na ich zostavenie uvedených vo vyššie spomenutých opatreniach pre zostavenie účtovnej závierky. Poznámky je potrebné uložiť do pdf formátu, a tento sa pripojí ako prílohe k príslušnému formátu elektronického formuláru podľa typu účtovnej jednotky (t.j. mikro účtovná jednotka alebo malá alebo veľká účtovná jednotka).

V poznámkach na každej strane sa pri ich zostavovaní v ľavom hornom rohu uvedie označenie „Poznámky Úč PODV 3- 01“ pre malé a veľké účtovné jednotky a „Poznámky Úč MUJ 3- 01“ pre mikro účtovné jednotky a v pravom hornom rohu sa uvedie identifikačné číslo organizácie (IČO) a daňové identifikačné číslo (DIČ), ak ho má účtovná jednotka pridelené.

Ak bude účtovná jednotka číselné údaje v poznámkach uvádzať aj v tabuľkovej forme, potom zostavenie tabuliek (vzory) sú v kompetencii účtovnej jednotky, prípadne účtovná jednotka môže použiť tabuľky z Opatrenia MF SR prislúchajúce k jednotlivým typom účtovných jednotiek.

Opravy v účtovnej závierke v sústave podvojného účtovníctva v roku 2023 (za

rok 2022) zostavená v predĺženej lehote do 30.6.2023

Podľa § 16 ods. 9 až 11 zákona o účtovníctve po zostavení účtovnej závierky nemožno otvárať uzavreté účtovné knihy . Výnimku tvorí prípad, keď sa do schválenia účtovnej závierky zistilo, že je potrebné uviesť skutočnosti, ktoré významne ovplyvnia účtovnú závierku. Zákon o účtovníctvo to uvádza v § 7 ako skutočnosti, ktoré majú zabezpečiť pravdivý a verný obraz účtovníctva. 

Ak po schválení účtovnej závierky sa zistí, že údaje za predchádzajúce účtovné obdobie nie sú porovnateľné (§ 17 ods. 9 zákona o účtovníctve), účtovná jednotka ich opraví v účtovnom období, keď tieto skutočnosti zistila, a uvedie to v účtovnej závierke v poznámkach.

Ak po schválení účtovnej závierky účtovná jednotka zistí, že údaje v účtovnej závierke nie sú správne, opraví ich v účtovnom období, kedy tieto skutočnosti zistila. O zaúčtovaní tejto opravy informuje v Poznámkach. Tento postup stanovuje § 16 ods.11 zákona 431/2002 Z. z. o účtovníctve.

V prípade, že účtovná jednotka za rok 2022 zistila chybu, tak o oprave účtuje v roku 2023, keď tento stav zistila, pričom postupuje podľa § 5 ods.1 Postupov účtovania:

 • pri nevýznamnej chybe – účtuje o nej, ako o účtovnom prípade bežného účtovného obdobia na príslušných účtoch nákladov a výnosov,
 • pri významnej chybe – sa účtuje na účet 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov, resp.429 – Neuhradená strata minulých rokov (§ 59 ods. 13 postupov účtovania)

Hranicu významnosti si určuje účtovná jednotka sama, podľa vlastných podmienok, v internej smernici. V zmysle vyššie uvedeného sa v podstate oprava chyby vykáže v účtovnej závierke roku 2023  Odzrkadlí sa na výkazoch Súvahy a Výkazu ziskov a strát, ako aj v Poznámkach, kde sa bližšie uvedenie charakter chyby, jej významnosť, a spôsob opravy.

Pri významnej chybe a rozhodnutí, že sa účtovné knihy otvoria, je potrebné opravu urobiť  a potom do Registra účtovných závierok uložiť „novú“  zostavenú a schválenú riadnu účtovnú závierku:

 • najneskôr do 5 pracovných dní od jej schválenia (§ 23a ods. 6 zákona o účtovníctve),
 • najneskôr do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (§ 23a ods. 7 zákona o účtovníctve).

Účtovná závierka zostavená „z vlastného podnetu účtovnej jednotky“

Účtovná jednotka môže urobiť opravu v účtovnej závierke z vlastného podnetu. Môže ísť o príklad, keď účtovná závierka neotvára účtovné knihy, opravuje len riadky účtovných výkazov , keď údaje neuviedla na správnom riadku, alebo v správnej sume.

Ďalším príkladom môže byť otvorenie účtovných kníh po schválení účtovnej závierky. Toto konanie je porušením zákona o účtovníctve. Účtovná jednotka vtedy zostaví novú závierku a opätovne ju doručí do Registra účtovných závierok . Takéto doručenie účtovnej závierky stanovuje § 23 ods. 3 zákona o účtovníctve ako účtovnú závierku zostavenú z vlastného podnetu.

Prechod z jednoduché na podvojné účtovníctvo –účtovnej závierka

v podvojnom účtovníctve v roku 2023 (za rok 2022)

Právnické osoby majú povinnosť viesť podvojné účtovníctvo. Ak by sa fyzická osoba, podnikateľ, vedúci jednoduché účtovníctvo rozhodol v roku 2022, že bude účtovať v sústave podvojného účtovníctva, je povinný zostaviť na konci roka účtovné výkazy viažuce sa na podvojné účtovníctvo. V Súvahe, Výkaze ziskov a strát a Poznámkach vykáže bežné obdobie (rok 2022).Bezprostredne predchádzajúce obdobie však nevykáže v týchto výkazoch, nakoľko zostavoval závierku v systéme jednoduchého účtovníctva.