Zuzana Chochulová

Téma: Dane a účtovníctvo – Účtovníctvo

Nepremeškajte termíny na platbu preddavkov na dani z príjmov. Aké preddavky je potrebné platiť, ak fyzická osoba podala daňové priznanie v predĺženej lehote do 30.6.2023? Všetko dôležité o preddavkoch v roku 2023 sa dozviete v článku. Budeme sa venovať predovšetkým daňovníkom, ktorý požiadali o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania do 30.6.2023.

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“) v § 2 písm. u)definuje preddavok na daň ako povinnú platbu, ktorú daňovník platí počas roka, ak skutočnú výšku dane ešte nepozná. Platenie preddavkov na daň fyzických osôb je upravené v § 34, §51c zákona o dani z príjmov a prechodných ustanoveniach zákona o dani z príjmov.


 Povinnosť platiť preddavky na daň z príjmov fyzických osôb v roku 2023

Vznik povinnosti platiť preddavky záleží na výške poslednej známej daňovej povinnosti. Poslednou známou daňovou povinnosťou podľa § 34 ods.5 zákona o dani z príjmov sa rozumie daň vypočítaná zo základu dane (čiastkového základu dane) zisteného z príjmov podľa § 6 ods.1 a 2 zákona zníženého o odpočet daňovej straty uvedeného v poslednom daňovom priznaní typu B na riadku 55. Ak jej výška prevýši čiastku 5000 eur, vzniká pre fyzickú osobu povinnosť platiť preddavky.

Mesačné alebo štvrťročné preddavky?

Fyzická osoba je povinná platiť:

  1. štvrťročné preddavky, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 5 000 eur, ale je súčasne nižšia ako 16 600 eur. Preddavky predstavujú výšku ¼ poslednej známej daňovej povinnosti a sú splatné do konca každého kalendárneho štvrťroka,
  2. mesačné preddavky, ak posledná známa daňová povinnosť daňovníka presiahla 16 600 eur. Preddavky predstavujú výšku 1/12 poslednej známej daňovej povinnosti a sú splatné do konca každého kalendárneho mesiaca.

Preddavok na daň sa platí miestne príslušnému správcovi dane v eurách.

V prípade, že deň splatnosti preddavku na daň pripadne na sobotu alebo nedeľu, alebo deň pracovného pokoja, povinnosť platby preddavku sa posúva na nasledujúci pracovný deň.

Po ukončení predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia roku 2022 sa preddavky na daň zaplatené za tento rok 2022 započítavajú na úhradu dane za toto zdaňovacie obdobie.

Ak platiteľovi dane vznikol preplatok, je možné požiadať o vrátenie preddavku. Správca dane mu do 30 dni od podania žiadosti vráti zaplatené preddavky[zC1] .


Aké je preddavkové obdobie? Ktoré obdobie roka sa do preddavkového

obdobia započítajú?

Podľa § 34 ods. 1 zákona o dani z príjmov preddavkové obdobie je obdobie od prvého dňa nasledujúceho po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania za predchádzajúce zdaňovacie obdobie do posledného dňa lehoty na podanie daňového priznania v nasledujúcom zdaňovacom období. Preddavkové obdobie u daňovníka fyzickej osoby bežne trvá od 1. 4. do 31. 3. nasledujúceho roka.

Preddavkové obdobie ovplyvňuje skutočnosť, či má daňovník podaný odklad na podanie daňového priznania. Štandardne bez predĺženia lehoty na podanie priznania v roku 2023 a v roku 2024 je preddavkovým obdobím obdobie od 1.4.2023 do 31.3.2024

Pri predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2022 k 30.6.2023, môžu nastať tieto situácie: ,

  • pri predĺženej lehote na podanie daňového priznania k 30.6.2023, je preddavkové obdobie od 1.7.2023 do 31.3.2024,
  • ak daňovník si predĺži obdobie podania daňového priznania za rok 2023 na termín 30.6.2024, preddavkové obdobie je od 1.7.2023 do 30.6.2024.

Príklad povinnosti platiť preddavky

Príklad č.1: Daňovník na základe podaného daňového priznania za rok 2021 mal povinnosť platiť štvorročné preddavky vo výške 2000 eur. Táto povinnosť mu vznikla od 1.4.2022. Za zdaňovacie obdobie roku 2022 podal žiadosť o odklad v lehote do 30.6.2023. Daňovník podnikal, a mal príjmy zo živnostenského oprávnená vo výške 40 000 eur. Kedy a v akej výške mu v roku 2023 vznikajú platiť preddavky?

Riešenie: Štvrťročné preddavky, ktoré začal platiť od 1.4.2022 bude pre predĺženie lehoty platiť do 30.6.2023. Od 1.7.2023 bude platiť preddavky podľa poslednej známej povinnosti, ktorá bola 40 000 eur z príjmov za podnikanie. Vypočíta si ju nasledovne:

Výpočet poslednej známej povinnosti 40 000 eur x 19% = 7 600 eur

Výpočet preddavkov na daň: 7600 eur/4 = 1900 eur.

Keďže posledná daňová povinnosť presiahla výšku 5 000 eur, a je nižšia ako 16 600 eur, vzniká daňovníkovi povinnosť platiť štvrťročné preddavky vo výške 1900 eur. Pretože požiadal o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k 30.6.2023, začína tieto preddavky platiť v 3. štvrťroku 2023.

Oznamovacia povinnosť správcu dane

Od 1.1.2022 správca dane oznamuje daňovníkovi, ktorý podal daňové priznanie výšku a splatnosť preddavkov na daň podľa § 34 zákona o dani z príjmov po lehote na podanie daňového priznania, a to najneskôr 5 dní pred splatnosťou preddavku na daň z príjmov.

Aké je preddavky sa platia, keď daňovník mal len príjem z podnikania v roku

2022

Pri príjmoch z podnikania a inej samostatne zárobkovej činnosti (§6 ods.1 a 2) je dôležitý údaj uvedený v daňovom priznaní na riadku č.55 daňového priznania typu B za rok 2022.

Vypočítané preddavky na daň z príjmov sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta matematicky.

Príklad posúdenia vzniku preddavkovej povinnosti pri príjme z podnikania

Príklad č. 2: Daňovník dosiahol príjmy z podnikania za zdaňovacie obdobie v roku 2022. Súčasne si podal žiadosť o odklad na podanie daňového priznania, a podáva daňové priznanie k 30.6.2023. Jeho príjem z podnikania dosiahol čiastku 18 300 eur. Vznikne mu povinnosť platiť preddavky? Ak áno, v akej výške?

Riešenie: Preddavková povinnosť sa posudzuje podľa poslednej známej daňovej povinnosti. Táto bola vypočítaná nasledovne:

18 300 x 19% = 3477 eur

Keďže je posledná známa povinnosť nižšie ako 5 000 eur (spodná hranica platenia preddavkov na daň z príjmov pre daňovníka), nevzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky.

Príklad č.3: Daňovník má príjmy na daňovom priznaní typu B uvedené na riadku 55 vo výške 150 000 eur. Iné príjmy nemal. Z daňového priznania za rok 2021 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky. Daňovník si predĺžil lehotu na podanie daňového priznania k 30.6.2023.

Riešenie: Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti je 150 000 x 19% = 28 500 eur.

Keďže je to čiastka vyššia ako 16 600 eur, vzniká povinnosť platiť mesačné preddavky vo výške 1/12 z vypočítanej poslednej daňovej povinnosti nasledovne: 28 500 eur : 12 = 2375 eur  Čiastka 2375 eur predstavuje mesačný preddavok, ktorý je prvýkrát splatný v lehote 1.7.2023 z dôvodu predĺženia lehoty na podanie daňového priznania na 30.6.2023. Táto povinnosť trvá do 2. apríla 2024 V prípade, že by si daňovník predĺžil lehotu podania daňového priznania za rok 2023 do 30.6.2024, pokračuje v týchto preddavkoch až do 30.6.2024.

Príklad kombinovaného príjmu prenájom a sezónnej práce

Príklad č.4: Daňovník je samostatne hospodáriaci roľník, ktorý vykázal na riadku 55 daňového priznania B základ dane z podnikania 40 000 eur. Súčasne prenajímal nehnuteľnosť, kde dosiahol príjmy 10 000 eur. Vzniká mu povinnosť platiť preddavky za nové obdobie v roku 2023?

Riešenie: Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti je 40 000 eur x 19 % = 7 600 eur. Daňovníkovi vzniká povinnosť platiť preddavky štvrťročne( 7600 eur/4=1900 eur). V rámci predĺženia lehoty na podanie daňového priznania, mu táto povinnosť vzniká k 1.7.2023. V prípade, že si nepredĺži lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023, táto povinnosť trvá do 31.3.2024 V prípade, že by predsa len predĺžil lehotu na podanie daňového priznania za rok 2023 do 30.6.2024, do tejto lehoty je povinný platiť aj vypočítaný preddavok 1900 eur.

Aké preddavky sa platia pri kombinácií príjmov zo

závislej činnosti, podnikania a iných príjmov

Do príjmov, z ktorých by sa vypočítava preddavková povinnosť , sa nezapočítavajú nasledovné príjmy:

  • príjem zo závislej činnosti (§ 5 zákona o dani z príjmov),
  • príjem z použitia diela (§ 6 ods. 4 zákona o dani z príjmov),
  • ostatné príjmy (podľa § 8 zákona o dani z príjmov).

Príklad povinnosti platiť preddavky pri príjmoch zo zamestnania a príjmoch z podnikania a z príjmov prenájmu nehnuteľnosti

Príklad č.5: Daňovník za daňové priznanie rok 2022 dosiahol príjem zo závislej činnosti18 000 eur, z príjmov z podnikania 6 000 eur. Z prenájmu z nehnuteľností dosiahol príjem 5 000 eur. Na základe daňového priznania za rok 2021 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky v roku 2022. Vznikne mu povinnosť platiť preddavky v roku 2023?

Riešenie: Do základu dane na výpočet poslednej známej daňovej povinnosti sa nezahŕňajú príjmy zo závislej činnosti (§5 zákona o dani z príjmov) a z prenájmu nehnuteľností (podľa § 6 ods.3 zákona o dani z príjmov).

Výpočet poslednej známej daňovej povinnosti z príjmov z podnikania (podľa §6 ods.1-2) je 6 000 eur x 19% = 1 140 eur.

Keďže posledná známa daňová povinnosť je menšia ako 5000 eur, nevzniká v období od 1.7.2023 do 2. apríla 2024 povinnosť platiť preddavky.

Príklad č. 6 Daňovník v podanom daňovom priznaní za rok 2022 vykázal čiastkový základ dane zo závislej činnosti 18 000 eur (§ 5 zákona o dani z príjmov). Okrem toho dosiahol aj príjmy z použitia diela (§6 ods.4 zákona o dani z príjmov) vo výške 19 000 eur, pri ktorých uzatvoril dohodu o nezrážaní dane a zdaňuje ich až cez daňové priznanie. Z daňového priznania za rok 2021 mu nevznikla povinnosť platiť preddavky na daň. Vznikne mu povinnosť preddavky platiť v preddavkovom období začínajúcom v roku 2023?

Riešenie: Nakoľko povinnosť platiť preddavky  neovplyvňujú  príjmy zo závislej činnosti a ani príjmy z použitia diela podľa § 6 ods. 4  zákona o dani z príjmov, daňovník nie je povinný platiť preddavky na daň z príjmov v preddavkovom období začínajúcom v roku 2023, t .j od 1. apríla 2022 do 2. apríla 2024.

Príklad č.7: Daňovník bol zamestnaný, a dosiahol aj príjem z vytvorenia diela podľa § 6 ods.2a) zákona o dani z príjmov. V podanom daňovom priznaní za rok 2022 vykázal  čiastkový základ dane z príjmov zo závislej činnosti podľa 26 000 eur a čiastkový základ dane z príjmu vytvorenia diela podľa §6 ods.2a) zákona o dani z príjmov vo výške 10 000 eur. Daňovník podal návrh na predĺženie lehoty na podanie daňového priznania k 30.6.2023. Vzniká daňovníkovi povinnosť platiť preddavky v preddavkovom období od 1.7.2023 do 2.4.2024?

Riešenie: Do výpočtu preddavkovej povinnosti sa príjmy zo závislej činnosti podľa § 5 zákona o dani z príjmov nezahŕňajú. Rozhodujúci je príjem podľa § 6 ods.2a) (nachádzajúci sa na riadku 55 daňového priznania typu B) (10 000 x 19%= 1900 eur)  Vzhľadom na vzniknutú poslednú známu daňovú povinnosť 1900 eur nevznikajú platiť preddavky.

Ukončenie platenia preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby

Ak daňovník skončil podnikanie, inú samostatnú zárobkovú činnosť alebo prenájom, nie je povinný platiť preddavky na daň. Táto povinnosť zaniká dňom, ku ktorému táto zmena nastala.

Podľa § 17 ods.9 zákona o dani z príjmov skončenie podnikaní, inej samostatne zárobkovej činnosti nastáva dňom rozhodnutia o zániku výkonnú činnosti, prerušenie, alebo pozastavenie a neobnovenie podnikania do lehoty na podanie daňového priznania. Výnimkou sú len sezónne činnosti, kde dochádza k prerušeniu činnosti kvôli sezónnej práci.