Téma: Dane a účtovníctvo – Účtovníctvo

Ktorým právnických osobám a v akých termínoch ukladá zákon povinnosť schváliť účtovnú závierku? Aké povinnosti vznikajú
spoločnostiam, keď spolu s daňovým priznaním podali účtovnú závierku? Všetko dôležité o uložení účtovnej závierky do
Registra účtovných závierok v roku 2023 nájdete v článku. Venujeme sa aj téme účtovnej závierky pri odklade daňového
priznania v predĺženej lehote do 30.6.2023.


Spoločnosť podáva daňové priznanie k dani z príjmov v riadnom termíne do 31. marca 2023, v tomto termíne podáva do
Registra účtovných závierok aj zostavenú účtovnú závierku.
Ak spoločnosť požiadala o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania, termín na zaslanie účtovnej závierky od Registra
účtovných závierok je v termíne do 30.6.2023.


Účtovná jednotka je povinná uviesť v účtovnej závierke informáciu podľa stavu ku dňu, ku ktorému sa účtovná závierka
zostavuje. Je potrebne rozlišovať deň zostavenia účtovnej závierky a deň, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka. Deň, ku
ktorému sa zostavuje účtovná závierka, je posledný deň účtovného obdobia. V prípade kalendárneho roku je to k 31.12.2022
za predchádzajúce účtovné obdobie. Deň zostavenia účtovnej závierky si určuje účtovná jednotka sama, v rámci
vnútropodnikových predpisov. Je to deň, kedy účtovná závierka sa kompletne zostaví a uzavrie. Takúto účtovnú závierku
nazývame zostavenou účtovnou závierkou.

Spoločnosť môže v rámci vyššie uvedených termínov na podanie v riadnej alebo predĺženej lehote podať účtovnú závierku,
ktorá je:

  •  zostavená účtovná závierka,
  •  schválená účtovná závierka.

Účtovná závierka sa zostavuje v štruktúre, ktorá nadväzuje na sústavu účtovníctva používanú v účtovnej jednotke. V sústave
podvojného účtovníctva okrem všeobecných náležitosti účtovnú závierku tvoria výkazy:

  • Súvaha,
  •  Výkaz ziskov a strát,
  •  Poznámky.

V sústave jednoduchého účtovníctva okrem tvorí účtovnú závierku:

  • Výkaz o príjmoch a výdavkoch,
  •  Výkaz o majetku a záväzkoch.

Zostavená účtovná závierka v roku 2023

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok neschválenú účtovnú závierku, ukladá do registra účtovných
závierok oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky na vzore tlačiva, ktoré vydalo Ministerstvo financií Slovenskej
republiky.

Schválená účtovná závierka v roku 2023

Spoločnosť s ručením obmedzeným je povinná predložiť účtovnú závierku tak, aby ju príslušný orgán mohol schváliť do 12
mesiacov odo dňa, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje.
Spoločnosť môže mať ako účtovné obdobie kalendárny rok, alebo hospodársky rok.
Ak má spoločnosť kalendárny rok, t. j. od 1.1.2022 do 31.12.2022, zostaví účtovnú závierku k 31.12.2022 a je povinná
ju schváliť najneskôr do 31.12.2023. Povinnosť schváliť účtovnú závierku do 12 mesiacov sa odvíja od dátumu, ku ktorému sa

schvaľuje účtovná závierka. Preto aj pri podaní žiadosti o predĺženie lehoty daňového priznania do 30.6.2023 toto predĺženie
neovplyvňuje lehotu na schválenie účtovnej závierky.
Ak ide o spoločnosť, ktorá má hospodársky rok, napríklad od 1.5.2022 do 30.4.2023, zostaví účtovnú závierku k 30.4.2023 a je
povinná ju schváliť najneskôr do 30.4.2024.

Ak účtovná jednotka uložila do registra účtovných závierok schválenú účtovnú závierku, oznámenie o dátume schválenia už
do registra účtovných závierok neposiela.

Spôsob ukladania účtovnej závierky právnických osôb v roku 2023

Účtovné jednotky priamo do Registra účtovných závierok nepredkladajú žiadne dokumenty. 
Spôsob predloženia dokumentov sa doručujú v elektronickej podobe prostredníctvom portálu Finančnej správy SR.
Subjekty verejnej správy doručujú dokumenty v elektronickej podobe prostredníctvom systému štátnej pokladnice (Centrálny
konsolidačný systém a Rozpočtový informačný systém pre samosprávu).


Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 23a ods. 4 zákona čo účtovníctve ustanovilo Opatrením z 3. novembra 2021
č. MF/011080/2021-74, nový vzor oznámenia o dátume schválení účtovnej závierky, platný od 1.1.2022.

Lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky v roku
2023

Lehota na uloženie oznámenia o dátume schválenia účtovnej závierky do Registra účtovných závierok je 15 pracovných dní
odo dňa jej schválenia.
Oznámenie o dátume schválenia účtovnej závierky musí účtovná jednotka uložiť do Registra účtovných závierok najneskôr do
jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje (§ 23a ods. 7 zákona o účtovníctve).
K oznámeniu o dátume schválenia účtovnej závierky neprikladá účtovná jednotka žiadne prílohy.
Ak by účtovná jednotka predĺžila lehotu podania daňového priznania do 30.6.2023, tento odklad nemení lehotu na schválenie
účtovnej závierky, a jej zaslanie do Registra účtovných závierok.

Účtovné jednotky nezriadené na podnikanie v roku 2023

Účtovné jednotky nezriadené alebo nezaložené na podnikanie sú povinné od 1.1.2022 zasielať účtovnú závierku na zverejnenie už len elektronicky.

Register účtovných závierok v roku 2023

Register sa člení na verejnú časť a neverejnú časť.


Neverejnú časť registra tvoria dokumenty:
a) zahraničné organizačné zložky právnických osôb,
b) fyzické osoby – podnikatelia, ak sú účtovnou jednotkou.
Verejnú časť registra tvoria dokumenty ostatných účtovných jednotiek.